കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, July 09, 2011

ബെറ്റി ഫോര്‍ഡ് അന്തരിച്ചു

മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജെറാ‌‌ള്‍ഡ് ഫോര്‍ഡിന്റെ വിധവ ബെറ്റി ഫോര്‍ഡ് അന്തരിച്ചു. 93 വയസ്സായിരുന്നു.

അവരെ പറ്റി അല്പം ഇവിടെ: Former first lady Betty Ford dies at 93 - Yahoo! News

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Betty_Ford%2C_official_White_House_photo_color%2C_1974.jpg/245px-Betty_Ford%2C_official_White_House_photo_color%2C_1974.jpg

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.