കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, June 23, 2011

ലൂക്കാ.

ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ജൂലിയുടെ സഹചാരി ലൂക്കാ വിരുന്നു വന്നപ്പോള്‍.

http://malayalam.homelinux.net/gallery/Julie-Visits-June-22-2011/thumbnail/thumbnail-4611-15838-DSC_0003.JPG

ഫ്രഞ്ച് ബുള്‍ഡോഗ് ഇനത്തില്‍ പെട്ടതാണു് ലൂക്കാ.

No comments:

Followers

Index