കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, May 11, 2011

തനിമലയാളം SSL

തനിമലയാളം SSL :

ആര്‍ക്കേലും തനിമലയാളം https-ലൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍, https://malayalam.homelinux.net/ എന്നതിലൂടെ വരൂ. നമ്മടെ എസ്.എസ്.എല്‍. "സര്‍ട്ടീറ്റ്" അക്സപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം.

if anybody wants to access thani over ssl, please do so at https://malayalam.homelinux.net/ - just that you will need to add/accept my certificate.


http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.