കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, May 18, 2011

നെറ്റ്ഫ്ളികില്‍ മലയാളം മൂവി

നെറ്റ്ഫ്ളിക്സില്‍ സ്റ്റ്രീം ചെയ്യാനാവുന്ന മലയാളം മൂവികള്‍ എന്നു വരും? ഏതു മലയാളം മൂവിയാവും നെറ്റ്ഫ്ളിക്സില്‍ ആദ്യം സ്റ്റ്രീം ചെയ്യാനാവുക?

http://malayalam.homelinux.net/screenshots/images/malayalam-netflix.png
മലയാളം സിനിമ വിതരണക്കാര്‍ക്ക് നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിനെ പറ്റി അറിയാത്തതു കൊണ്ടാവും?

No comments:

Followers

Index