കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, May 17, 2011

രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായുള്ള സ്വര്‍ഗ്ഗം

National Anthem make me teary. Of India and USA. Every single time..!

എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്‍ പരന്നു കിടക്കുന്നു.!

(സ്വര്‍ഗ്ഗം വര്‍ത്തമാനകാലത്തെ ഈ ഭുമിയില്‍ തന്നെയെന്ന് സ്റ്റീവന്‍ ഹാവ്ക്കിങ്ങ്.)‌‌

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.