കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, April 14, 2011

അടി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ?

ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സംശയം: അവള്‍ടെ അമ്മായിഅപ്പന്‍ എന്താ ഇതു വരെ ഡൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന്?

അടി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ?

No comments:

Followers

Index