കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, April 05, 2011

അരിപ്പൊടി

അരിപൊടിയല്ലെഡാ പൊട്ടാ! അരിപ്പൊടി. അരിപൊടിക്കാന്‍ മേലാത്തതു കൊണ്ടല്ലേടാ അരിപ്പൊടി വാങ്ങുന്നേ?

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.