കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, April 05, 2011

കോടികളുടെ ഒറ്റനോട്ട്

മലയാളം സിനിമ. ബന്ദിയെ വിടുവിക്കാന്‍ കോടികളുമായി തൊപ്പിക്കാരന്‍ ഡാംഡൂമോടെ കാറേല്‍ കേറുന്നു.

ക്യാമറ ഇട്ടാട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മോഷന്‍ സിക്ക്നെസ്സ്. തലകറക്കം. മതിയായി.

അതിനിടയില്‍ വീട്ടുകാരി - അത്രേം ചെറ്യ പെട്ടിയില്‍ പത്ത് മുപ്പതു കോടി കേറുമോ?

എണീറ്റ് പോവുന്നതിനിടയില്‍ ഞാന്‍: "ഒരു കോടിയുടെ ഒറ്റ നോട്ടാവും..!"

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.