കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Friday, March 11, 2011

ജപ്പാനില്‍ വന്‍ ഭൂകമ്പം

ജപ്പാനില്‍ 8.9 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഭൂമികുലുക്കമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് -

സുനാമി?

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.