കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, January 01, 2011

അരുവി

കളംകളമൊഴുകുന്ന അരുവി ആരേയാണു സമാധാനിപ്പിക്കാത്തത്? സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാത്ത മുറികളിലും നാടുകളിലും മറ്റും ദിനം തോറും മണിക്കുറുകള്‍ കുരുതികഴിക്കുന്ന സമാനമനസ്ക്കര്‍ക്ക് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം പകരാന്‍ ദാ:

(ഇത്തവണ നാട്ടില്‍ പോയപ്പോള്‍ എടുത്തത്.)


No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.