കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, January 01, 2011

ഒരു വര്‍ഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം

ഞങ്ങള്‍ക്കും പുതുവര്‍ഷം പിറക്കും, ഒരു 15 മിനിറ്റൂടെ നില്ല്, അതു വരെ നമ്മളെല്ലാം തമ്മില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം


an@nubu:~$ date
Fri Dec 31 23:45:09 PST 2010
an@nubu:~$ TZ=IST date
Sat Jan 1 07:45:14 IST 2011
an@nubu:~$ TZ=NY date
Sat Jan 1 07:45:25 2011
anu@nubu:~$

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.