കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, December 02, 2010

ഇനിയെന്ന്?

ഇനിയെന്നാണൊരു വൈകുന്നേരം ഞാനാ ടെറസ്സില്‍ ചെന്നൊന്ന് നില്‍ക്കുക?

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.