കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, November 24, 2010

ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍...

ഉരുള്‍പൊട്ടലിന്റെ സ്കെയിലു കുറവാണെങ്കിലും പൊട്ടല്‍ ഈസ് പൊട്ടല്‍.

ആന മെലിഞ്ഞൂന്ന് വെച്ച്... യേത്?

No comments:

Followers

Index