കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, November 24, 2010

ചവച്ച് തുപ്പാന്‍..

വെറ്റത്തോട്ടം.

"ദാനേ ദാനേ പെ ലിഖാ ഹൈ ഖാനേവാലേ കാ നാം" എന്നതു പോലെ, ഈയിലകള്‍ ആരൊക്കെയാവും മുറുക്കിത്തുപ്പുക?

1 comment:

Followers

Index