കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, November 24, 2010

ചവച്ച് തുപ്പാന്‍..

വെറ്റത്തോട്ടം.

"ദാനേ ദാനേ പെ ലിഖാ ഹൈ ഖാനേവാലേ കാ നാം" എന്നതു പോലെ, ഈയിലകള്‍ ആരൊക്കെയാവും മുറുക്കിത്തുപ്പുക?

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.