കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, November 29, 2010

ഒബീസ് മുളക്

പാവം കാന്താരി മുളകിനു ഒബീസിറ്റി പിടിച്ചതല്ലാ, ഇതൊരു പൊണ്ണന്‍ ജനുസ്സാ - ഉണ്ടന്‍മുളക് എന്നു പറയും.

No comments:

Followers

Index