കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, November 27, 2010

ചോനലിനരിക്കാന്‍..

തീക്കട്ട വരെ ചോനലു കേറിയരിക്കും, പിന്നെയാണോ ഒരു പാവം മന്ദാരപ്പൂവ്?

No comments:

Followers

Index