കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, November 28, 2010

ചോനലിനരിക്കാന്‍..

തീക്കട്ട വരെ ചോനലു കേറിയരിക്കും, പിന്നെയാണോ ഒരു പാവം മന്ദാരപ്പൂവ്?

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.