കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Friday, September 17, 2010

രാജവെമ്പാലയുടെ വലിപ്പം

രാജവെമ്പാലയുടെ വലിപ്പമേ? ദാ, കേരളകൗമുദിയില്‍ വന്ന പടം നോക്ക്.രാജവെമ്പാല
യാണു് കിങ് കോബ്ര (king cobra) എന്നത് ഇംഗ്ളീഷ് വിക്കിയിലെ ഈ ലേഖനം കണ്ടപ്പോഴാണു് വീണ്ടും ഓര്‍ത്തത്.

ഇത്രയും നാളും ഈ പടം ഫേക്കാവുമെന്നാണു കരുതിയത്, അതു മാറിക്കിട്ടി..!

http://i723.photobucket.com/albums/ww235/infoqueenbee/king-cobra-india.jpg

(കടപ്പാട്)

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.