കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, September 07, 2010

മുമ്പും പിമ്പും

19.00 ഡോളറിന്റെ സ്പീഡ്:

http://www.speedtest.net/result/940871993.png

കൂടുതല്‍ കാശിനുള്ള സ്പീഡ്:

http://www.speedtest.net/result/944555411.png

No comments:

Followers

Index