കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, August 07, 2007

അത്യാവശ്യം ഒരു പരീക്ഷണം

തീയതിയുടെ പ്രശ്നം മാറിയോ എന്നറിയാന്‍, അത്യാവശ്യം ഒരു പരീക്ഷണം.

പ്ര്ശനം മാറിയെങ്കില്‍, ഇതുടനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം.

ഇല്ലെങ്കില്‍ വലഞ്ഞതു തന്നെ.

ഇനിയെങ്കിലും..?

മലയാളം

ആരാ?

ഏതോ?

എവിടെ

ഇപ്പോള്‍
വഴി
കുറെ മലയാളം വാക്കുക. ഓഡിയോ യൂട്യൂബ്


ഇനിയും കാണാത്ത വഴികളേറെ, മുഖങ്ങളും

മൂവാണ്ടന്‍


രണ്ടു ദിവസമായി, പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍ പോലും ഒരുപാടു താഴെ വരുന്നതായി സനാതനന്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴാണു് അറിഞ്ഞത്. എല്ലാം ശരിയായി(യെന്നു തോന്നുന്നു...)

Followers

Index