കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, July 06, 2006

ഒപ്പം, ഒപ്പത്തിനൊപ്പം

വായിച്ചെത്താനിനി എത്ര നാള്‍ വേണം?

ആഹ്, നാളെയാവട്ടെ തുടക്കം.
ഒടുവിലീ മല ചുമക്കാനാകുന്നതിലും വലുതാവുന്ന നാള്‍ വരെയങ്ങിനെ പോകട്ടെ...!!

2 comments:

വക്കാരിമഷ്‌ടാ said...

ഏറ്റവും കുറവ് ട്രാ‍ഷിലാ.. അവിടെനിന്നും തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു :)

evuraan said...

പരീക്ഷണം..!

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.