കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, January 23, 2006

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ടാക്സിക്കാരി

മെലീസ പ്ലൌട്ട് എന്ന ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ ബ്ലോഗ് യാഹൂ വാര്‍ത്തയായി വന്നതോടെ, പ്രധാന സംസാര വിഷയമായ് തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.

മെലീസയുടെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ വായിക്കാം.

ന്യൂജഴ്സിക്കാരെ അവര് കുറെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്‍ -- എങ്ങിനെ പറയാതിരിക്കും..? :) പോരാത്തതിന് ഇതും..

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ടാക്സിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന് ഒരു ചെറിയ വാതില്‍.

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.