കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, January 09, 2006

പത്തനംതിട്ട - വിക്കിപീഡിയ

പത്തനംതിട്ട - Wikipedia

പത്തനംതിട്ടയെക്കുറിച്ചുള്ള വിക്കിപ്പീഡിയ ലേഖനം.

ഇതും പൂർണ്ണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർക്കാൻ സാവകാശവും താത്പര്യവുമുള്ളവർ ദയവായ് അതു പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

3 comments:

evuraan said...

ഇതൊരു പരീക്ഷണം.

പരീക്ഷണക്കമ്മന്റ്.

പുതിയത്. കഥ.

ഞാന്‍. അവര്‍ക്ക്, നിലവില്‍, ചെറുതെന്നോ? വലുതെന്നോ? ച്ദ്ജ്ക്സ്ധ്ക്
ജ്ഷ്ദ്ക്ജ്ദ്ഷ്ക് ജ്ക്ധ്സ്ക്ജ്ധ്സ്ക് ക്ജ്ധ്ക്ദ്ജ്ഷ്ക് കീഉജ്ഞ്ച്ധ്ക് ക്ധ്ജ്ക്ദ്ഝ്ഛ്ക്ദ്ജ്ക്ദ്ഝ്ക് ക്ധ്ക്ജ്ധ്ക്ജ്ധ് ച്ഝ്ഝ്ജ്ക്ദ്

പരീക്ഷണം

Anonymous said...

ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍

evuraan said...

ഇതൊരു പരീക്ഷണം.

പരീക്ഷണക്കമ്മന്റ്.

പുതിയത്. കഥ.

ഞാന്‍. അവര്‍ക്ക്, നിലവില്‍, ചെറുതെന്നോ? വലുതെന്നോ? ച്ദ്ജ്ക്സ്ധ്ക്
ജ്ഷ്ദ്ക്ജ്ദ്ഷ്ക് ജ്ക്ധ്സ്ക്ജ്ധ്സ്ക് ക്ജ്ധ്ക്ദ്ജ്ഷ്ക് കീഉജ്ഞ്ച്ധ്ക് ക്ധ്ജ്ക്ദ്ഝ്ഛ്ക്ദ്ജ്ക്ദ്ഝ്ക് ക്ധ്ക്ജ്ധ്ക്ജ്ധ് ച്ഝ്ഝ്ജ്ക്ദ്

പരീക്ഷണം

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.